9Сен/15Off

Позов про розірвання договору оренди

Назад

________________ районний суд

_____________________ області

(поштова адреса: _________________)

 

позивач ________________________________

місце проживання: ____________________

номер засобів зв’язку: __________________

відповідач ______________________________________

місце знаходження (місце проживання): ____________________

Ідентифікаційний номер: ________________

номер засобів зв’язку: __________________

 

ціна позову ___________________ грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання договору оренди землі

 

Згідно із Державним актом на право власності на земельну ділянку Серія ______ № __________________ від ______________________, зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № ______________________________, я, є власником земельної ділянки загальною площею __________________ га з кадастровим номером _______________________________, яка розташована на території ___________________________ ради ____________ району ________________ області (далі – земельна ділянка). Цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Згідно із договором оренди землі, від «______» ________ _____ року, зареєстрованим ____________________________________________________ «_______» __________ ______ року за № __________ (далі – договір оренди), земельна ділянка була передана мною в оренду відповідачу.

 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 24 Закону України «Про оренду землі»: «орендодавець має право вимагати від орендаря:… дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил». Одним із обов’язкових заходів із забезпечення збереження родючості ґрунтів, які має здійснити землекористувач, є розробка і дотримання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Вказаний обов’язок встановлений у частині четвертій статті 22 Земельного кодексу України, згідно з якою: «земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель».

В той же час передбачений зазначеними законодавчими актами обов’язок відповідач не виконав і проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь щодо земельної ділянки не розроблений до цього часу.

 

Згідно із статтею 526 Цивільного кодексу України: «зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться».

 

Частина перша статті 32 Закону України «Про оренду землі» встановлює, що: «на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України».

Частиною другою статті 651 Цивільного кодексу України визначено, що: «договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору». Порушення відповідачем свого встановленого законом обов’язку щодо розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель є істотним порушенням договору, адже наслідком такої бездіяльності буде різке зниження родючості ґрунтів орендованої земельної ділянки.

Враховуючи те, що протиправна бездіяльність відповідача загрожує збереженню стану орендованої земельної ділянки, вважаю, що договір оренди землі має бути розірваний.

 Частина друга статті 158 Земельного кодексу України встановлює, що: «виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб».

 Відповідно до частини першої статті 114 Цивільного процесуального кодексу України: «позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини». Зважаючи на те, що земельна ділянка розташована на території ________________________________ району ____________________ області, розгляд цієї позовної заяви має здійснюватися ________________________ районним судом ______________________________ області.

Враховуючи наведене та відповідно до ст.ст. 22, 158 Земельного кодексу України, ст.ст. 22, 24, 32 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 16, 22, 23, 651 Цивільного кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1. Розірвати договір оренди землі, укладений між позивачем та відповідачем «______» ________ _____ року, зареєстрований ____________________________________________________ «_______» __________ ______ року (дата реєстрації) за № __________

2. Витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача.

Додатки: 1 Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку

2 Копія договору оренди землі.

3 Документ, що підтверджує сплату судового збору

4 Копія позовної заяви та доданих до неї документів

 

 

«____» _________20____ року ________________

 

 Дата              Підпис