11Сен/15Off

Договір позики

Назад

ДОГОВІР

позики із заставним забезпеченням

 м. ________________ «___»__________ 20___ р.

_________________________________ (найменування підприємства, що бере позику), іменоване надалі «Позичальник», в особі __________________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі __________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _________________________ (найменування підприємства, що дає позику), іменоване надалі  «Позикодавець», в особі __________________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі __________________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

  1. З метою фінансової стабілізації Позичальника Позикодавець надає Позичальникові позику на суму ___________________________________ (сума цифрами й прописом) гривень, а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві зазначену суму позики в обумовлений строк.

2. Повернення зазначеної в даному договорі суми позики може мати місце за бажанням Позичальника протягом  ____________________ частинами  (на виплату), але не пізніше _______________.

3. Надавана Позикодавцем позика є безпроцентною, тобто  за користування нею відсотки (плата) не стягуються.

4. Позикодавець перераховує суму позики поетапно в наступний термін:

перший платіж у розмірі _______________________________ гривень — не пізніше «___»________ 20___ м.

другий платіж у розмірі _______________________________ гривень — не пізніше «___»________20___ м.

третій платіж у розмірі _______________________________ гривень — не пізніше «___»________20___ м.

5. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов’язань по поверненню суми позики в зазначений у пункті 2 даного договору строк, Позичальник надає В заставу наступне майно:_______________________________________________ (найменування обладнання або іншого майна), іменоване надалі  «Майно».

Договір застави, який встановлює забезпечення, є додатком до даного договору й вступає в дію не пізніше одного тижня з моменту підписання даного договору.

6. Заставне Майно, що служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов’язань залишається в Позичальника.

7. Сторони домовилися, що Позичальник не вправі розпоряджатися Майном, що служить забезпеченням без згоди Позикодавця.

8. При втраті Позичальником Майна, що є забезпеченням зобов’язань Позичальника за даним договором або погіршення його стану з обставин, за які Позикодавець не несе відповідальності, Позикодавець вправі вимагати від Позичальника дострокового повернення суми позики.

9. Сторони визначили, що у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань по поверненню суми позики Позикодавець задовольняє свої вимоги в повному обсязі, обумовленому до моменту фактичного задоволення, за рахунок Майна, що служить забезпеченням зобов’язань Позичальника шляхом його реалізації у встановленому порядку.

10. Сторони домовилися, що у випадку недостатньої суми, вирученої при реалізації Майна, Позикодавець одержує відсутню суму з іншого майна Позичальника, на яке може бути звернене стягнення відповідно до  діючого законодавства.

11. Якщо сума, виручена при реалізації Майна, перевищить суму наданої суми позики, різниця вертається Позичальникові не пізніше ________________ днів з моменту реалізації.

12. У всьому іншому, не передбаченому даним договором, застосовується чинне законодавство.

13. Даний договір набуває чинності  з моменту передачі Позикодавцем першого платежу, зазначеного в п. 4 Позичальникові або перерахування відповідних коштів  на його банківський рахунок.

Даний договір буде вважатися виконаним при виконанні Сторонами взаємних зобов’язань. Дія договору припиняється у випадках, передбачених чинним законодавством.

14. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним договором або у зв’язку з ним, Сторони приймуть всі міри до їхнього вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості мирного врегулювання спорів вони будуть вирішуватися в порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Договір складений в ____________ екземплярах.

16. Юридичні адреси й банківські реквізити Сторін:

Позичальник: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Позикодавець: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Підписи сторін:

Позичальник                                       Позикодавець

_________________________ __________________________

М.П.                                                              М.П.