11Сен/15Off

Договір на юр. обслуговування

Назад

Д О Г О В І Р

про надання юридичних послуг

­_____/___

м. Полтава “___” ____________ 2015 р.

Фізична особа – підприємець ___________________________, ідентифікаційний номер 3110317021 (Юридична компанія «______________»), названа в подальшому «Виконавець», що зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців під № _________________ від _________________2014 р. з одного боку та ____________________________, в особі директора __________________________, що діє на підставі статуту, названий в подальшому «Замовник» з другого боку (далі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі – Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

  1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику абонентське юридичне обслуговування, що включає в себе комплексний юридичний супровід поточної господарської діяльності підприємства за фіксовану плату на регулярній основі.

  1. ВИДИ ПОСЛУГ.

2.1. Виконавець надає Замовнику наступний перелік юридичних послуг:

2.1.1. Усні та письмові юридичні консультації.

2.1.2. Розробка договорів, протоколів, актів, наказів, процесуальних та інших документів пов’язаних з веденням господарської діяльності Замовника.

2.1.3. Захист і представництво інтересів Замовника під час проведення правоохоронними та контролюючими органами наступних дій: проведення планових або позапланових перевірок, ревізій, опису і арешту майна, тощо.

2.1.4. Захист і представництво інтересів Замовника: у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справах.

2.1.5. Захист і представництво інтересів Замовника у всіх правоохоронних та контролюючих органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, судах всіх рівнів, перед підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами – підприємцями, тощо.

2.1.6. Перелік послуг не є вичерпним та може бути доповнений за письмовою згодою Сторін.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання цього Договору та діє до моменту його розірвання.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Одержувати від Виконавця замовлені ним належні види послуг, що передбачені пунктом 2 цього Договору;

4.1.2. На свій письмовий, усний чи електронний запит одержувати від Виконавця в письмовій, усній чи електронній формі інформацію відносно ходу виконання послуг згідно Договору не пізніше трьох робочих днів з дати одержання Виконавцем такого запиту. Запит може бути поданий в будь-який час протягом всього терміну дії цього Договору.

4.2.Виконавець має право:

4.2.1. Самостійно визначати обсяги і методи виконання робіт, які пов’язані з наданням послуг, передбачених цим Договором, при умові, що такі методи не суперечать чинному законодавству Україні.

4.2.2. Одержувати від Замовника інформацію, якою він володіє, що необхідна Виконавцю для належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.2.3. Вважати інформацію, що надана уповноваженими особами Замовника, вірогідною та використовувати її для надання послуг, передбачених цим Договором.

  1. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. У разі, якщо виконання договору стосується не п. 2.1.3 або у разі обставин, які не потребують невідкладного втручання, Замовник повинен надати Виконавцю письмовий запит (безпосередньо при зустрічі або на електронну адресу _____________ або на т/ф (____) _____________ – за формою, яка міститься на сайті Замовника ___________) із зазначенням виду послуги, яку необхідно надати та обставин, що мають значення для належного надання послуги.

4.3.2. Надати Виконавцю необхідну документацію і інформацію, яка є в розпорядженні Замовника, не пізніше двох робочих днів з моменту одержання запиту від Виконавця.

4.3.3. Забезпечувати Виконавцю можливість спілкуватися з уповноваженими представниками Замовника, до яких Виконавець може безпосередньо звернутися за інформацією, яка є в розпорядженні Замовника і підлягає використанню для надання Виконавцем послуг, передбачених цим Договором.

4.3.4. Підписувати надані Виконавцем акти прийому-передачі наданих послуг не пізніше двох робочих днів з моменту надання зазначених Актів.

  1. Своєчасно сплачувати послуги Виконавця у відповідності до даного Договору.

4.3.6. Замовник надає Виконавцю довіреність необхідну для виконання Виконавцем послуг передбачених пунктом 2 цього Договору.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

4.4.1. Надавати послуги, передбачені пунктом 2 цього Договору, на умовах передбачених даним Договором.

4.4.2. Підготувати і надати Замовнику Акти прийому-передачі наданих послуг протягом 10 днів.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно інформації і документів, одержаних по Договору, протягом всього терміну дії Договору та після припинення його дії.

5.2. З документами і інформацією, які мають конфіденційний характер, можуть бути ознайомлені лише ті співробітники Сторін, які безпосередньо притягнуті до виконання умов цього Договору.

5.3. Сторони приймають відповідні заходи для запобігання доступу до документів і інформації третіх осіб без згоди на це будь-якої із Сторін.

5.4. У випадку невиконання однією із Сторін зобов’язань конфіденційності, зазначених вище, така Сторона несе відповідальність перед іншою Стороною за таке невиконання і відшкодовує другій Стороні всі збитки, понесені другою Стороною в зв’язку з невиконанням зобов’язань.

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ.

6.1. Оплата послуг за цим Договором (Абонентська плата) проводиться помісячно, шляхом 100 відсоткової попередньої оплати в розмірі ___________ грн. до _____ числа поточного місяця. Оплата перераховуються на поточний рахунок Виконавця.

6.2. У випадку необхідності додаткових витрат на виконання умов Договору, Сторони узгоджують вартість затрат і систему компенсації Виконавцю затрат окремим додатком до цього Договору.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.

7.1. Виконавець має право припинити дію Договору з власної ініціативи до закінчення терміну, зазначеного в п.3.1. Статті 3 цього Договору виключно в наступних випадках:

7.1.1. Замовник невмотивовано перешкоджає або протидіє проведенню Виконавцем процедур, необхідних для виконання робіт, які пов’язані з наданням послуг, передбачених цим Договором. У випадку, якщо у Замовника є мотивація для такого перешкоджання, він зобов’язаний повідомити про це в письмовому вигляді. При цьому терміни надання послуг Виконавцем продовжуються на період дії такої перешкоди, і Виконавець не несе відповідальності за прострочення своїх зобов’язань, пов’язане з такою переш одою.

7.1.2. Замовник відмовляється підписати Акт прийому-передачі наданих послуг без надання аргументованих пояснень і не сплачує послуги Виконавця протягом терміну, що перевищує 5 (п’ять) робочих днів.

7.2. Замовник має право припинити дію цього Договору в будь-який час до закінчення терміну Договору, шляхом письмового повідомлення Виконавця за 3 (три) дні до запланованої дати припинення Договору, однак Договір припиняє свою дію з дати повного розрахунку Замовником за фактично надані Виконавцем послуги на дату припинення Договору.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорів реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ___________________________

(Юридична компанія «___________»)

ідентифікаційний номер ____________,

36000, м. Полтава, вул. ______________,

т./ф. (____) _________, т.м. _____________;

р/р № _____________ в_________________, МФО __________________

__________________________/___________/

ЗАМОВНИК

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________/_______________/