11Сен/15Off

Договір Купівлі-Продажу

Назад

Д О Г О В І Р

купівлі-продажу

м. _______________       «___» __________ 20___р.

____________________________ (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі  «Продавець» в особі ___________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _____________________ з одного боку, і __________________, іменоване надалі «Покупець» в особі __________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _________________ з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність (повне господарське відання), а Покупець належним чином прийняти і оплатити наступний товар:

1.1.1. Найменування (із вказівкою виготовлювача) __________________.

1.1.2. Одиниця виміру ___________________________________________.

1.1.3. Ціна за одиницю __________________________________________.

1.1.4. Кількість ________________________________________________ .

1.1.5. а) вартість всієї партії товару __________________________ (прописом),

б) податок на додану вартість _________________________

в) разом до сплати ___________________________________ (прописом) _________.

1.1.6. Якість і комплектність (дата виготовлення, стандарт, ТУ і т.п.) _________________________.

1.1.7. Гарантійний строк (із вказівкою виду: експлуатації, зберігання, придатності) _____________________________________.

2. Умови поставки й розрахунків за товар

2.1. Строк поставки _______________________ днів з моменту ______________________ (укладання Договору, оплати й ін. умови) Продавець _______________ (має, не має) право на дострокову поставку.

2.2. Вид транспорту й базис поставки ______________________________.

2.3. Упакування (тара) і маркування (опис або посилання на стандарт,

ТУ) ___________________________________________.

2.4. Строк, порядок і форма розрахунків ______________________________.

2.4.1. Строк оплати __________ днів від дня __________________________.

2.4.2. Порядок оплати (попередня оплата, наступна, у момент одержання товару, телеграфна або поштова) __________________________.

2.4.3. Форма оплати (платіжна вимога, платіжне доручення, акредитив, чек, платіжна вимога-доручення)________________________________________. Податок на додану вартість повинен бути показаний окремим рядком у платіжних документах. У всьому іншому, що не передбачено даним пунктом, сторони керуються Інструкцією
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

2.5. При попередній оплаті Покупець зобов’язаний у триденний строк з моменту оплати вручити Продавцеві завірену банком копію платіжного документа або сповістити його телеграмою з повідомленням. При невиконанні Покупцем вимог даного пункту Договору, Продавець вправі після закінчення ____________ днів з моменту підписання договору реалізувати товар і розірвати даний Договір.

2.6. ____________________________________ (додаткові умови).

3. Гарантії виконання зобов’язань і відповідальність сторін

3.1. Під час підписання Договору сторони обмінюються гарантіями поставки і оплати праці.

3.1.1. Гарантії покупця ________________________________________.

3.1.2. Гарантії продавця _______________________________________.

3.2. За прострочення поставки або недопоставку товару Продавець сплачує Покупцеві пеню в розмірі _______ відсотків вартості непоставленого в строк товару за кожний день прострочення.

3.3. За необґрунтовану відмову або ухилення від оплати товару (у тому числі при попередній оплаті) Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі ________ відсотків суми, від оплати якої він відмовився або ухилився.

3.4. При несвоєчасній оплаті товару (у тому числі при попередній оплаті) Покупець сплачує Продавцеві пеню в розмірі _______ відсотків суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

3.5. За невибрання товару у встановлений строк (при самовивозі зі складу Продавця) Покупець сплачує Продавцеві неустойку в розмірі ______ відсотків вартості невибраного в строк товару, а також відшкодовує Продавцеві збитки, пов’язані зі зберіганням товару, у розмірі _________ відсотків вартості товару за кожний день прострочення, але не більше ______ відсотків.

3.6. При відмові Покупця (повністю або частково) від прийняття й оплати передбачених Договором товарів (продукції) він відшкодовує Продавцю виниклі у зв’язку із цим збитки в розмірі ____________ відсотків вартості товарів (продукції).

3.7. _________________________ (додаткові санкції).

3.8. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів. При неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються в суд.

4. Інші умови

4.1. Сторони не несуть відповідальності, передбаченої в п. 3.2-3.7 Договору, якщо неможливість виконання ними умов Договору наступила в силу форс-мажорних обставин, у т.ч.  ___________________.

4.2. Інші умови на розсуду сторін: __________________________________.

4.3. У всьому, що не передбачено Договором, сторони керуються діючим законодавством.

4.4. _________________________________ (на розсуду сторін).

5. Заключні умови

5.1. Договір може бути змінений, розірваний, визнаний недійсним тільки на підставі чинного законодавства.

5.2. Всі зміни, доповнення до Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі й підписані обома сторонами.

5.3. Заголовки статей призначені для зручності користування текстом, а тому вони не будуть прийматися в увагу при тлумаченні даного Договору.

5.4. Даний Договір встановлює і відображає всі договірні умови й порозуміння між  сторонами, що беруть участь у даному Договорі, у відношенні всіх згаданих тут питань, при цьому всі попередні переговори між сторонами, якщо такі були, втрачають силу.

5.5. Підписаний Договір набирає чинності  з » » ____________ 20___р. і діє до » » ___________ 20___р. або повного його виконання.

6. Юридичні адреси й підписи сторін

6.1. У випадку зміни юридичної адреси або обслуговуючого банку, сторони зобов’язані в ________-денний строк повідомити про це один одного.

6.2. Реквізити сторін.

       Продавець                      Покупець

___________________ _______________________

              М. П.                                М. П.