10Сен/15Off

Адміністартивний Позов про скасування наказу на перевірку

Назад

 

Полтавський окружний адміністративний суд

36039, м. Полтава,

вул. Пушкарівська, 9/26

Позивач:

Приватне підприємство

адреса

Відповідач:

Головне Управління ДФС

у Полтавській області

36000, Полтава, вул. Фрунзе, 4

E-mail: office@poltava.minrd.gov.ua

Телефони: (0532) 56–50-00, 50-05-20

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н И Й П О З О В

про визнання протиправним та скасування наказу

09.07.2015 року співробітники ГУ ДФІ у Полтавській області вручили директору та власнику ПП (далі Підприємство) Наказ (далі Наказ) за підписом виконувача обов’язків ГУ ДФІ у Полтавській області № ХХХХ від ХХХХ року «Про проведення виїзної позапланової документальної перевірки ПП за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток та податку на додану вартість».

Службовими особами Підприємства висловлено заперечення, у т.ч. і письмові на адресу виконувача обов’язків ГУ ДФІ у Полтавській області, щодо незаконності винесення Наказу та проведення перевірки, але станом на 21.07.2015 року вони залишились без задоволення.

Як вбачається з тексту вказаного Наказу, він виданий на підставі:

- постанови про призначення позапланової документальної перевірки від 26.06.2015 року (далі Постанова) прийнятої у ході розслідування кримінального провадження № ХХХХ старшим слідчим з ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковником міліції (далі Слідчий);

- п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п. 78.2, п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78, п.82.2 ст. 82 Податкового кодексу України.

Необхідно вказати, що саме Наказ є організаційно-розпорядчою підставою для проведення позапланової перевірки органами ДФІ. Тобто по своїй правовій природі оскаржуваний Наказ є рішенням суб’єкта владних повноважень, яке впливає на права, інтереси та обов’язки позивача у справі.

Слід визнати, що Наказ є протиправним та підлягає скасуванню, оскільки його винесення суперечить положенням п. 78.2 ст. 78 ПК України, якими доповнено ПК України Законом  , що вступили в силу 01.01.2015 року. Цими змінами в імперативний спосіб заборонено проведення відповідних позапланових перевірок.

Зокрема, відповідно до п. ст. контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами  (отримано судове рішення суду про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону) пункту  статті  цього , у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

Введення в дію законодавцем абз.2 п. ст. спрямовано на реалізацію принципу правової визначеності між платником податку та органом фіскальної служби, який здійснює адміністрування та контроль за сплатою податків та зборів таким платником податків, що відповідає усталений практики Європейського суду з прав людини в частині, прогнозованості діяльності суб’єкта владних повноважень.

Водночас, відповідно до пп. п. ст. документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Разом із цим, у лютому 2010 року ДПІ у м. Полтаві проведено планову виїзну перевірку ПП з питань дотримання вимог податкового законодавства, у т.ч. щодо нарахування і сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, за період з 01.01.2007 по 31.12.2009 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2007 по 31.12.2009 року, про що складено Акт № ХХХХ від 25.02.2010 року (далі Акт).

Аналізуючи положення ст. 75 ПК України та дослідивши зміст Акту перевірки слід прийти до висновку, що плановою перевіркою перевірено своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, у т.ч. ПДВ та податку на прибуток.

Тобто, предмет та період позапланової перевірки, яка призначена оскаржуваним Наказом, був вже охоплений плановою виїзною перевіркою, що задокументовано відповідним актом перевірки.

За таких обставин, ГУ ДФІ у Полтавській області не мало право виносити оскаржуваний Наказ та проводити перевірку, оскільки він прийнятий всупереч положень абз.2 п. ст..

По своїй правовій природі зазначений наказ порушує права позивача, оскільки створює для нього не обумовленні  негативні наслідки, такі як порушення звичайного режиму роботи, завдання шкоди діловій репутації та можливі донарахування податкових зобов’язань, при фактичній відсутності передумов для самої перевірки.

Разом із цим, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 визначені обов’язки органів фіскальної служби, серед яких обов’язок дотримуватися  та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.

Органи фіскальної служби та їх посадові особи при прийнятті рішень у т.ч. наказів про проведення позапланової перевірки, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений .

При складенні адміністративного позову враховано наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Юрисдикція адміністративних судів, згідно ст. 17 КАС України, поширюється на публічно-правові спори, зокрема: спори юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності.

П. 1 ч. 2 ст. 18 КАС України передбачена предметна підсудність, зокрема що окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, коли однією зі сторін є державний орган.

Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, відповідно до ч.1 , суд присуджує всі здійснені позивачем документально підтвердженні витрати з Державного бюджету України.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів встановлюється шестимісячний строк – ч. 2 ст. 99 КАС України.

За таких обставин, з метою реалізації завдання адміністративного судочинства України та приведення у відповідність до вимог   правовідносин, які виникли між ПП та ГУ ДФІ у Полтавській області, необхідно визнати протиправним та скасувати наказ зазначеного контролюючого органу № 629 від 09.07.2015 року «Про проведення виїзної позапланової документальної перевірки ПП».

Керуючись ст. ст. 6, 17-19, 94, 99, 104-106, 117 КАС України, –

П Р О С И М О:

 1. Прийняти адміністративний позов до розгляду та відкрити провадження у справі.

 2. Визнати протиправним Наказ виконувача обов’язків ГУ ДФІ у Полтавській області № ХХХ від ХХХХ року «Про проведення виїзної позапланової документальної перевірки ПП» за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток та податку на додану вартість».

 3. Скасувати рішення відповідача – Наказ виконувача обов’язків ГУ ДФІ у Полтавській області № ХХХХ від ХХХХХ року «Про проведення виїзної позапланової документальної перевірки ПП» за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток та податку на додану вартість».

 4. Присудити всі здійснені позивачем документально підтвердженні витрати з Державного бюджету України.

Додатки:

 1. копія позовної заяви з додатками (2 екз.);

 2. копія наказу на призначення директором ПП;

 3. копія статуту ПП ;

 4. копія Наказу ГУ ДФІ у Полтавській області № ХХХ від 09.07.2015 року;

 5. Копія Акту перевірки № ХХХХ від 25.02.2010 року;

 6. Лист ПП на адресу ГУ ДФІ у Полтавській області;

 7. Підтвердження про сплату судового збору у розмірі 73 грн. 08 коп.;

 8. Судова практика.

Директор ПП П І Б